Natuurlijk (Stroomopwaarts)
Onderstaande foto's zijn te zien bij de expositie 'Natuurlijk (Stroomopwaarts)'. Deze expositie wordt georganiseerd door 'Kunstwerk! In de Stellingen'. Bij de foto’s die tentoongesteld zijn staat in twee talen een titel, een korte zin of klein verhaal.

 

Hierbij wil ik Johan Veenstra bedanken voor de prachtige vertaling van deze teksten naar het Stellingwerfs, dat niet alleen een eigen taal is, maar ook een weerspiegeling van de achterliggende cultuur.

 

Datum expositie
7 oktober tot 27 november 2022

 

Locatie
Hoofdstraat Oostzijde 34, 8391 AW. Noordwolde
(ingang buurthuis).

 

Openingstijden
Vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00

Normal

Oolde Stroomdal
Lendevallei, januari 2022 / jannewaori 2022
DSC_6703

 

Een klein moment dat uit zichzelf geen aandacht vraagt. Morgen is het anders omdat het regende en de wind harder en uit een andere hoek waaide. Waar boom en riet elkaar toevallig ontmoetten zonder dat iemand daar greep op had of ooit zou krijgen. De enkele tak stroomopwaarts die langzaam verweert. Waar de eeuwigheid besloten ligt in het alledaagse.

 

Een klein ogenblik dat uut himzels niet om andacht vragt. Morgen is et aanders omdat et regende en de wiend hadder en uut een aandere hoeke wi’jde. Waor boom en riet mekaander toevallig tegenkwammen zonder dat iene daor grip op hadde of dat ooit kriegen zol. Een losse takke, veerderop in et waeter, die staorigan verweert. Waor de iewighied besleuten ligt in et alledaegse.

Normal

Oolde Stroomdal
Lendevallei, januari 2022 / jannewaori 2022
DSC_6716

Normal

Judaspenning /Zulverpenning
Zandhuizen, augustus 2021 / 
Zaandhuzen, augustus 2021

DSC_6512 / zw

 

Waar zou jij volkomen verdwalen in chaos terwijl ik me daaraan laaf?

 

Waor zol ie hopeloos et pad kwietraeken in iene grote wildeboel wiels ik me daor thuusvule?

 

Normal

Helikoptertjes / Esdoornzaoties
Zandhuizen / Zaandhuzen, augustus 2020
2020-08-07 11.25.44

Normal

Akkerdistel II / Stiekelpolle II
Meulenveldweg Zandhuizen, juli 2019 / Meuleveldweg Zaandhuzen, juli 2019

DSC_4667

 

Aan de overkant van de Zandhuizer es staat de uitgebloeide akkerdistel. Hij is vaal geworden en de wind neemt haar talloze zaden mee naar ergens, voor nu of later. 

 

An de overkaant van de Zaandhuzer es staot de uutbluuide stiekelpolle. Hi’j kikt vael toe en de wiend nemt zowat alle zaod argens mit naor toe, veur now of laeter.